O ZAVODU

Written by Press zzzr . Posted in Opšte informacije

Djelatnost: 

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo ( u daljem tekstu: Zavod) je specijalizirana zdravstvena ustanova koja obavlja specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu, uz posebnu djelatnost medicinske tehnologije, kao i određena medicinska ispitivanja, a naročito zdravstvenu zaštitu i specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, dijagnostiku, ocjenu privremene spriječenosti za rad, zubozdravstvenu zaštitu i higijensko-epidemiološku zaštitu.

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (" Sl. glasnik BiH", broj 47/10), djelatnost Zavoda obuhvata slijedeće razrede:

Saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBiH", broj 46/10) djelatnost Zavoda čine:

Zdravstvena zaštita na primarnom nivou koja obuhvata:

Djelatnost medicine rada ostvaruje se kroz specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika kao dio primarne zdravstvene zaštite i obuhvaća preventivne poslove u vezi sa stvaranjem i održavanjem sigurne, zdrave radne okoline koja omogućava optimalno fizičko i mentalno zdravlje na radu i prilagođavanje uvjeta rada sposobnostima radnika. 

Specifična zdravstvena zaštita  obuhvata preduzimanje mjera i zdravstvenu zaštitu:

Specijalističko-konsultativna zdravstvena djelatnost organizuje se na nivou specijalista iz opšte interne medicine, neuropsihijatrije, otorinolaringologije, pneumoftiziologije, oftalmologije i radiološke dijagnostike. Izabrani doktori medicine Zavoda, pored pružanja zdravstvene zaštite, vrše i usluge utvrđene u članu 8. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja  („Sl. novine FBiH“, broj: 31/02).

Prvobitno osnovan kao željeznička zdravstvena služba, od strane Željezničkog transportnog preduzeća ( pravni sljednik - željeznice FBiH), Zavod neprekidno postoji preko 65 godina, mijenjajući statusne oblike u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima i potrebama korisnika zdravstvene zaštite. 

Posebnost Zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove uvjetovana je, prije svega, pozitivnim propisima iz bezbjednosti željezničkog, drumskog i vazdušnog prometa. Tim propisima je, zbog posebnih zdravstvenih uvjeta koje moraju ispunjavati željeznički i drugi radnici u prometu, propisano da preglede tih radnika obavlja specijalizirana zdravstvena ustanova koja ispunjava uvjete u pogledu prostora, kadra i opreme. 

Željeznice Bosne i Hercegovine (sada JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo, pravni slijednik), kao osnivač, donijele su 24.02.1998. godine odgovarajuću odluku o usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda sa tada važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine FBiH“, broj 29/97) i sa još važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Sl. novine FBiH“, broj 30/97).

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u tom povodu donijelo je odgovarajuće rješenje, broj: 10-SL/98 od 06.05.1998. godine da Zavod ispunjava uvjete u pogledu prostora, kadra i opreme za obavljanje djelatnosti. U skladu s tim izvršen je i upis u sudski registar (rješenje, broj UF/I 1356/98, UF/I 1883/98, UF/I-2433/02, 065-0-Reg-06-001452/06). 

Print