• Zgrada ZZZR Sarajevo
 • Oftamoloski kabinet
 • Laboratorij
 • Ultrazvučna dijagnostika i pregled
 • Stomatološka ordinaicja
 • Sala za konferencije sa ozvučenjem i prezentacijskom opremom.
 • Zgrada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju. Kolodvorska 10
 • OFTAMOLOŠKI KABINET
 • Biohemijski laboratorij u mogućnosti je da obavi sve biohemijske analize i testove.
 • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku i pregled.
 • Stomatološka ordinacija

Vizija - misija

VIZIJA:
Održati lidersku ulogu u oblasti zdravstvene zaštite uposlenika u saobraćaju i komunikacijama na području Kantona Sarajevo i šire, kroz kontinuirani razvoj i unapređenje kvaliteta pruženih usluga.

MISIJA:
Maksimalna posvećenost potrebama naših korisnika pružanjem kvalitetne i cjelovite medicinske usluge uz praćenje medicinskih trendova, primjenu novih metoda i propagiranje zdravog načina života a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života i prevencije bolesti.

Print Email

Kontakt informacije

 

Sjedište ustanove

Sjedište Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo je u Sarajevu, ulica Kolodvorska br. 10.

Identifikacijski broj ustanove

Identifikacijski broj Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo je 4200187710000

Radno vrijeme ustanove

Radno vrijeme Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo traje 37,5 sati sedmično. Sedmično radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u sedmici, od ponedjeljka do petka. Puno dnevno radno vrijeme iznosi 7,5 sati .

Radno vrijeme Zavoda je od 07-30 do 15:30 ( jedna smjena). Za potrebe pacijenata Zavod je organizirao produženi rad u drugoj smjeni, jedan dan u sedmici i to srijedom do 18 sati

 

 

Print Email

O ZAVODU

Djelatnost: 

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo ( u daljem tekstu: Zavod) je specijalizirana zdravstvena ustanova koja obavlja specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu, uz posebnu djelatnost medicinske tehnologije, kao i određena medicinska ispitivanja, a naročito zdravstvenu zaštitu i specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, dijagnostiku, ocjenu privremene spriječenosti za rad, zubozdravstvenu zaštitu i higijensko-epidemiološku zaštitu.

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (" Sl. glasnik BiH", broj 47/10), djelatnost Zavoda obuhvata slijedeće razrede:

 • 86.21 Djelatnost opće medicinske prakse

 • 86.22 Djelatnost specijalističke medicinske prakse

 • 86.23 Djelatnost stomatološke prakse

 • 86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

 • 86.29 Ostale djelatnosti čišćenja

 • 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

 • 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza 

Saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBiH", broj 46/10) djelatnost Zavoda čine:

Zdravstvena zaštita na primarnom nivou koja obuhvata:

 • praćenje zdravstvenog stanja radnika i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja radnika,
 • prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda,
 • specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu radnika,
 • higijensko-epidemiološku zaštitu,
 • zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih plućnih oboljenja,
 • fizikalnu rehabilitaciju,
 • specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika kao dio medicine rada, ako je ugovorena sa poslodavcem,
 • zubozdravstvenu zaštitu i 
 • laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa. 

Djelatnost medicine rada ostvaruje se kroz specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika kao dio primarne zdravstvene zaštite i obuhvaća preventivne poslove u vezi sa stvaranjem i održavanjem sigurne, zdrave radne okoline koja omogućava optimalno fizičko i mentalno zdravlje na radu i prilagođavanje uvjeta rada sposobnostima radnika. 

Specifična zdravstvena zaštita  obuhvata preduzimanje mjera i zdravstvenu zaštitu:

 • liječničke preglede radi utvrđivanja sposobnosti za rad po nalogu poslodavca,
 • provođenje mjera za sprečavanje i rano otkrivanje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i sprečavanje povreda na radu,
 • preventivne preglede zaposlenih (prethodne, periodične, kontrolne i ciljane preglede) u zavisnosti od spola i uvjeta rada, kao i pojavu profesionalnih bolesti, povreda na radu i hroničnih bolesti,
 • upoznavanje  zaposlenih sa zdravstvenim mjerama zaštite na radu i njihovo obrazovanje u vezi sa specifičnim uvjetima, kao i na korištenje osobnih i kolektivnih zaštitnih sredstava,
 • druge preventivne mjere (neobavezne vakcinacije, neobavezni sistematski pregledi) u skladu  sa općim aktom poslodavca, praćenje uvjeta rada i sigurnosti na radu, kao i procjene profesionalnih rizika u cilju unapređivanja uvjeta rada i ergonomskih mjera prilagođavanjem rada psihofiziološkim sposobnostima zaposlenih,
 • praćenje oboljevanja, povređivanja, odsutnosti s posla i smrtnosti, posebno od profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom, povreda na radu i drugih zdravstvenih oštećenja koja utiču na privremenu ili trajnu izmjenu radne sposobnosti, učešće u organizaciji režima rada i odmora zaposlenih, kao i procjeni nove opreme i novih tehnologija sa zdravstvenog i ergonomskog stanovništva, 
 • provođenje mjera za unapređivanje zdravlja radnika izloženih zdravstvenim rizicima u toku procesa rada, uključujući i ocjenjivanje i upućivanje radnika zaposlenih na posebno teškim i rizičnim poslovima na zdravstveno-preventivne aktivnosti i odmor i 
 • ukazivanje prve pomoći u slučaju povrede na radnom mjestu. 

Specijalističko-konsultativna zdravstvena djelatnost organizuje se na nivou specijalista iz opšte interne medicine, neuropsihijatrije, otorinolaringologije, pneumoftiziologije, oftalmologije i radiološke dijagnostike. Izabrani doktori medicine Zavoda, pored pružanja zdravstvene zaštite, vrše i usluge utvrđene u članu 8. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja  („Sl. novine FBiH“, broj: 31/02).

Prvobitno osnovan kao željeznička zdravstvena služba, od strane Željezničkog transportnog preduzeća ( pravni sljednik - željeznice FBiH), Zavod neprekidno postoji preko 65 godina, mijenjajući statusne oblike u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima i potrebama korisnika zdravstvene zaštite. 

Posebnost Zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove uvjetovana je, prije svega, pozitivnim propisima iz bezbjednosti željezničkog, drumskog i vazdušnog prometa. Tim propisima je, zbog posebnih zdravstvenih uvjeta koje moraju ispunjavati željeznički i drugi radnici u prometu, propisano da preglede tih radnika obavlja specijalizirana zdravstvena ustanova koja ispunjava uvjete u pogledu prostora, kadra i opreme. 

Željeznice Bosne i Hercegovine (sada JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo, pravni slijednik), kao osnivač, donijele su 24.02.1998. godine odgovarajuću odluku o usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda sa tada važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine FBiH“, broj 29/97) i sa još važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Sl. novine FBiH“, broj 30/97).

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u tom povodu donijelo je odgovarajuće rješenje, broj: 10-SL/98 od 06.05.1998. godine da Zavod ispunjava uvjete u pogledu prostora, kadra i opreme za obavljanje djelatnosti. U skladu s tim izvršen je i upis u sudski registar (rješenje, broj UF/I 1356/98, UF/I 1883/98, UF/I-2433/02, 065-0-Reg-06-001452/06). 

Print Email