Usluge

Služba medicine rada:

 • ljekarska uvjerenja za vozače ( A, B,C,D,E, taxi vozače , instruktore)
 • periodični pregledi vozača
 • ljekarska uvjerenja za posao ( radni staž, dobrovoljno osiguranje i sl)
 • ljekarsko uvjerenje za posao sa posebnim uslovima rada
 • periodični pregledi za poslove sa posebnim uslovima rada
 • ljekarsko uvjerenje za boravak, odlazak u inostranstvo, za vize ( sa markerima)
 • obuka i polaganje prve pomoći
 • ljekarska uvjerenja za avio kategorije 1,2,3,4,i 5
 • periodični pregledi za avio kategorije 1,2,3,4,i 5
 • periodični pregledi za UNHCR, UNDP, UNICEF, WHO, ambasade i konz.predst.
 • ljekarska uvjerenja za mornare
 • sistematski pregledi
 • obrada za IK
 • psihološka testiranja

 

Stomatološka služba:

 • sve vrste plombi
 • liječenje gangrene
 • nadogradnja krunica
 • čišćenje zubnog kamenca
 • izrada parcijalnih i totalnih  proteza
 • reparature proteza
 • ekstrakcije..

 

Specijalističko-konsultativna služba obavlja sve vrste pregleda iz domena registrovane djelatnosti. U Zavodu  postoje slijedeće specijalističke ordinacije-kabineti

 • kabinet za interne bolesti
  • kabinet za ORL
 • kabinet za očne bolesti
 • kabinet za pneumoftiziologiju ( plućne bolesti)
 • kabinet za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju
 • rentgen kabinet i ultrazvučna dijagnostika
 • neuropsihijatrijski kabinet

Laboratorijsko-dijagnostička služba (biohemijsko-hematološki laboratorij):

 • sve vrste biohemijskih i hematoloških analiza primarnog nivoa
 • lipidogram ( holesterol, trigliceridi, LDL/HDL ) 
 • reuma testovi ( CRP,ASO,RF )
 • total PSA test ( za prostatu)
 • test na helicobacter pylori
 • HbA1c ( tromjesečni šećer)
 • hepatitis B  i C
 • HIV
 • test na sifilis
 • test na narkotike i drugo

Higijensko-epidemiološka služba ( HES):

 • Ljekarska uvjerenja 
 • sanitarni pregledi
 • sve vrste briseva
 • koprokultura
 • urinokultura
 • bakteriološko ispitivanje namirnica
 • bakteriološka i hemijska analiza vode za piće
 • dezinfekcija
 • dezinsekcija 
 • deratizacija

 

Print Email